Klauzula informacyjna – formularza kontaktowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego

1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radcy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie i przekazanych dokumentach w celu obsługi kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktu.

2. Korzystając z formularza kontaktowego i przekazując za jego pośrednictwem jakiekolwiek dane osobowe przyjmuję do wiadomości, iż:

1. administratorem danych osobowych jest „ONE- STEP” Wojciech Krauze NIP 9490435766, ul. Iwaszkiewicza 11, 42-224 Częstochowa (dalej: „Administrator”),

2. podanie danych jest dobrowolne, jednakże w celu otrzymania informacji zwrotnej ma charakter obowiązkowy,

3. celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Administratora,

4. odbiorcą danych jest Administrator,

5. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych,

6. dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla utrzymywania kontaktu, a po jego zakończeniu ( o ile nie dojdzie do nawiązania dalszej współpracy) przez okres 10 lat,

7. mam prawo do dostępów do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (kontakt listowny –„ONE- STEP” Wojciech Krauze NIP 9490435766, ul. Iwaszkiewicza 11, 42-224 Częstochowa lub mailowy pod adresem biuro@konradkrauze.pl,

8. mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 7 ust. 3 w/w Rozporządzenia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

9. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,

10. dane nie będą profilowane,

11. mam prawdo do złożenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.