Polityka prywatności

Polityka prywatności agencji reklamowej  konradkrauze.pl

Dbamy o Twoją prywatność

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), stosowanego od 25 maja 2018 r., informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Krauze, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ONE-STEP” Wojciech Krauze, NIP 9490435766, mający siedzibę pod adresem: ul. Iwaszkiewicza 11, 42-224 Częstochowa, Polska (dalej jako „ONE-STEP” lub „my”). Można się z nami skontaktować pisemnie pod adresem siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@konradkrauze.pl.

Dlaczego, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z przepisami RODO oraz polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Robimy to w celu:

 1. Wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO): Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji umowy, nawiązania relacji w ramach umowy agencyjnej, pośrednictwa, współpracy lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności. Dane są przetwarzane w celu wykonywania przez naszej agencji działalności gospodarczej oraz świadczenia innych usług zgodnie z umowami zawartymi z klientami, pracownikami lub w celu realizacji działań podejmowanych na Państwa życzenie przed lub w związku z zawarciem umowy.
 2. Wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): Przetwarzamy Państwa dane w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, takich jak przepisy podatkowe i ubezpieczeniowe.
 3. Prawidłowego realizowania prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): Przetwarzamy Państwa dane, jeśli jest to konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą agencję reklamową lub przez stronę trzecią, o ile nie przeważają nad tymi interesami Państwa interesy, prawa i wolności. Możemy przetwarzać Państwa dane w celu działań marketingowych, analitycznych i statystycznych, doskonalenia naszych usług oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszych praw.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane w celu:

 1. Realizacji umów: Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którą dane zostały przekazane do naszej agencji. Na przykład, przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji procesu rekrutacji, nawiązania relacji w ramach umowy agencyjnej, pośrednictwa, współpracy lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności.
 2. Wykonywania działalności gospodarczej: Przetwarzamy Państwa dane w celu prowadzenia naszej agencji reklamowej i świadczenia usług zgodnie z umowami zawartymi z naszymi klientami i pracownikami.
 3. Wypełnienia obowiązków prawnych: Przetwarzamy Państwa dane w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, takich jak przepisy podatkowe i ubezpieczeniowe.
 4. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów: Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak działania marketingowe, analityczne i statystyczne, doskonalenie naszych usług, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona naszych praw.

Kto może otrzymać Państwa dane? Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 1. Upoważnieni pracownicy: Państwa dane mogą być przekazywane naszym upoważnionym pracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji ich obowiązków służbowych.
 2. Podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie: Możemy powierzać przetwarzanie Państwa danych podmiotom trzecim, którzy działają na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi poleceniami. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i podlegają odpowiednim obowiązkom poufności i bezpieczeństwa danych.
 3. Inne osoby działające z upoważnienia: Możemy udostępniać Państwa dane innym osobom działającym z naszego upoważnienia, w ramach wykonywania naszych zobowiązań umownych lub wypełniania obowiązków prawnych.
 4. Organizacje zewnętrzne: Możemy przekazywać Państwa dane organom publicznym, organom ścigania lub innym podmiotom, jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa lub w celu ochrony naszych praw lub bezpieczeństwa.

Czy Państwa dane zostaną przesłane poza Unię Europejską?

W niektórych przypadkach, w celu realizacji umów i świadczenia usług, Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich spoza obszaru Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak UE. Przekazywanie danych do państw trzecich będzie odbywać się zgodnie z odpowiednimi mechanizmami ochrony danych, takimi jak Standardowe Klauzule Umowne lub inne mechanizmy uznane przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których informujemy Państwa w tej Polityce prywatności, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych lub gdy istnieje potrzeba zachowania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie ochrony danych?

Przysługują Państwu następujące prawa związane z ochroną danych:

 1. Prawo dostępu: Mają Państwo prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, oraz dostęp do tych danych i informacji dotyczących przetwarzania.
 2. Prawo do sprostowania: Jeżeli Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać sprostowania tych danych.
 3. Prawo do usunięcia: W określonych przypadkach, na przykład gdy dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, mają Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: W określonych przypadkach, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. Prawo do przenoszenia danych: W określonych przypadkach, mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Państwa w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
 6. Prawo do wycofania zgody: Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu: W określonych przypadkach, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 8. Prawo do wniesienia skargi: Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy Państwa dane są wymagane?

W niektórych przypadkach podanie Państwa danych osobowych może być wymagane przez przepisy prawa lub umowę. W przypadku, gdy podanie danych jest dobrowolne, będziemy informować Państwa o konsekwencjach niepodania danych, które mogą skutkować brakiem możliwości realizacji określonych czynności lub zawarcia umowy.

Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?

Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, w szczególności od naszych klientów i pracowników. Kategorie danych, które możemy przetwarzać, obejmują dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące umów i transakcji oraz inne dane niezbędne do realizacji naszych usług.

W jakim stopniu stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

W niektórych przypadkach, w celu optymalizacji naszych usług, możemy stosować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Takie decyzje mogą być podejmowane na podstawie analizy danych osobowych w celu dostosowania naszych ofert i reklam do Państwa preferencji i potrzeb. Jednakże, jeżeli takie zautomatyzowane decyzje wpływają znacząco na Państwa sytuację lub mają podobne skutki prawne, będziemy Państwa informować o istnieniu takiego profilowania oraz o Państwa prawach w tym zakresie.